Сдружение „Традиции, Духовност, Култура“ – Варна

Цели на организацията

Съхраняване, развитие, разпространение и утвърждаване на българските духовни и народностни ценности и традиции, образованието и културата.

Сфера на дейност

Култура и изкуство

Мисия на организацията

Осигуряване област на действие, подкрепа, развитие и насърчаване на деца и младежи и други възрастови групи с изявени интереси във фолклорните танцови, певчески и инструментални изкуства.
Осигуряване на благоприятна творческа среда за музикални педагози, хореографи и инструменталисти, които с помощта на изразните средства на фолклорното изкуство да създава и възпитава добродетели в младото поколение въз основа на българските духовни и народностни ценности и традиции.

Форми на дейност

Организиране и участие в общински, национални и международни програми, конкурси и фестивали, за представяне и популяризиране на фолклорните и други видове изкуства.
Организиране на масови прояви от местно, регионално, национално и международно ниво, свързани с основната цел на сдружението.
Изграждане на идейни концепции, издаване и разпространение на печатни материали, както и използване на възможностите на дигиталните информационни носители свързани с целите на сдружението.
Създаване и участие в програми и проекти, свързани с основната цел на сдружението.
Консултантска и преподавателска дейност.
Фолклорни изяви в България и чужбина .
Организиране на школи, фолклорни експедиции, изложби, панаири, конгреси и други масови прояви, свързани с основната цел на сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващи:

  • Николай Димитров Докторов – Председател
  • Диляна Александрова Курдова – Организатор, администратор и координатор проекти

Членове на управителния орган:

  • доц.Маринела Грудева
  • д.п.н, Николай Докторов
  • Ташка Павлова

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на регистрация в съда: 05 Март 2008
Тип: Сдружение
Статут: Обществена полза, вписана в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел – гр. София, под номер 20080729037.

ПАРТНЬОРИ

  • Община Варна
  • Дирекция „Образование“
  • Дирекция „Младежки дейности и спорт“
  • Дирекция Култура и духовно развитие

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област: Варна
Град: Варна
Пощенски код: 9010
Адрес: компл. „Чайка“ бл.30, вх.Б, ет.1, ап.27
Мобилен телефон: 0889 358053
Телефон (с код): 052 309609
Ел. поща: [email protected]
Интернет страница: http://www.ndoctorov.com

Facebook

https://www.facebook.com/TradiciiDuhovnostKulturaVarna